Rådgivning

Kostnaden för rådgivning på advokatbyrån följer den taxa som regeringen har bestämt. För privatpersoner kostar en timmes rådgivning 1 914 kronor (år 2024). Om du har en låg inkomst kan du få rådgivning för halva priset. 

 

Försvarare och målsägandebiträde

Om du har en beviljats en offentlig försvarare behöver du inte betala något till advokaten. Staten står för kostnaden, men vid en fällande dom kan du bli skyldig att återbetala hela eller en del av kostnaden. Du som inte har beviljats en offentlig försvarare har möjlighet att anlita en privat försvarare. 

Om du har beviljats ett målsägandebiträde så står staten för advokatkostnaden. 

 

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist kan du som privatperson eller företagare ofta använda rättsskyddet i en försäkring som du har tecknat. Vilka tvister som omfattas och hur stor kostnad försäkringen ersätter varierar mellan försäkringsbolagen. Självrisken brukar uppgå till 20-25 % av kostnaderna upp till försäkringens ersättningstak. 

Om du vinner en tvist kan motparten tvingas att betala dina kostnader (särskilda regler gäller vid vårdnadstvister). 

Du kan läsa mer om rättsskyddet i dina försäkringsvillkor och på www.konsumenternas.se. Du är välkommen att höra av dig till advokatbyrån om du har frågor om din tvist kan omfattas av en försäkring som du har tecknat. Vi kan, vid förfrågan, hjälpa dig med att ansöka om rättsskydd. 

 

Rättshjälp

Rättshjälp är en ersättning som kan beviljas privatpersoner, inte företag eller föreningar. Rättshjälpen ersätter en del av kostnaden för advokat, bevisning, tolk och andra utgifter.

För att få rättshjälp ska du ha haft minst en timmes rådgivning som du betalar till advokatbyrån. Kostnaden för rådgivningen följer den taxa som regeringen har bestämt. År 2024 kostar en timmes rådgivning 1 914 kronor. Om du har en låg inkomst kan du få rådgivning för halva priset. Du får som regel inte rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp. Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet ska du istället söka rättsskydd hos försäkringsbolaget. Advokatbyrån kan hjälpa dig med en sådan ansökan. 

Om du beviljas rättshjälp ska du betala en viss procent av kostnaderna (rättshjälpsavgift). Resterande del av kostnaden betalar staten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du har en hög årsinkomst kan du inte beviljas rättshjälp (om du efter vissa avdrag har ett ekonomiskt underlag som uppgår till 260 000 kronor). 

Du får inte rättshjälp för hjälp med upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges Domstolars hemsida eller höra av dig till advokatbyrån om du har några frågor. 

 

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/